Privacybeleid

Algemeen 

Yoga Nirmla (hierna: wij), met ondernemingsnummer BE 0879.190.677 en zetel te Stormvogelstraat 1, 8380 Brugge verzekert u de vertrouwelijke verwerking van de gegevens die u ons overmaakt via de website.

Wij nemen uw privacy ernstig. Wij verwerken de verkregen persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van het beroepsgeheim, de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en alle navolgende wijzigingen en aanvullingen, alsook de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel GDPR genoemd) van 27 april 2016.
U kan ons steeds bereiken per telefoon (+32 477 172 157) of per mail (nicole@yoganirmla.be)

Definities

Persoonsgegevens:

Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon.

Website:

 De websites gehost onder yoganirmla.be
Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon die op de website een interactief dan wel niet-interactief gebruik hanteert.
Interactief gebruik: Elk gebruik van de website waarbij u actief persoonsgegevens invoert op de website, al dan niet via een door u ingevuld elektronisch formulier.
Niet-interactief gebruik: Elk gebruik dat niet als een interactief gebruik kan worden beschouwd dus bijvoorbeeld gewoon een kijkje nemen op de website.

Toepasbaarheid

Elk bezoek aan en gebruik van de website is onderworpen aan deze Privacy verklaring. 

Contactpersoon

Yoga Nirmla is verwerkingsverantwoordelijke. Binnen Yoga Nirmla treedt mevrouw Nicole Leliaert op als voornaamste contactpersoon. U kan haar bereiken per telefoon (+32 477 172 157) of per mail (nicole@yoganirmla.be)

Welke persoonsgegevens verwerkt worden

Als u gewoon een kijkje neemt op onze website worden geen persoonsgegevens verwerkt. Als u daarentegen interactief gebruik maakt van de website, door in te schrijven op de nieuwsbrieven, door het contactformulier in te vullen, een reactie na te laten, een review te schrijven edm.), dan worden de door u ingevoerde gegevens wel verwerkt door ons. Het gaat hier dan meer bepaald om uw naam, voornaam, adres, telefoon en e-mailadres.

Door uw persoonsgegevens mee te delen, verklaart u zich voor zoveel als nodig dan ook onvoorwaardelijk akkoord met de verwerking van de door u meegedeelde persoonsgegevens.

Doeleinden en grondslag van de verwerking

De verantwoordelijke verwerkt de via de website verkregen persoonsgegevens voor één van volgende doeleinden:

 • uitvoering opdracht gesteund op afgesloten overeenkomst
 • nieuwsbrieven, reclame….. gesteund op expliciete toestemming
 • optimaliseren website gesteund op door gegevens verzameld via cookies

Ontvangers of categorieën van ontvangers van de gegevens

De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinden van de verwerking aan de volgende ontvangers worden meegedeeld:

 • De gebruiker zelf
 • De dossierverantwoordelijke verwerkers binnen ons bedrijf

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens indien dit noodzakelijk zou zijn voor website en marketingdoeleinden, alsook voor de uitvoering van onze opdracht, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang, een vitaal belang, …
In voornoemde gevallen kan het zijn dat bepaalde persoonsgegevens uitgewisseld worden met de volgende niet-limitatief bepaalde categorieën van ontvangers:

Onze communicatie verantwoordelijken

Soms moeten wij ook een beroep doen op bepaalde (technische) diensten, gaande van webhosting, organisatie van mailing campagnes, gebruik van specifieke software, cloudcomputing, ICT-ondersteuning edm. waardoor de mogelijkheid bestaat dat derden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Ter vrijwaring van uw rechten hebben wij echter met elk van deze dienstverstrekkers afzonderlijke verwerkersovereenkomsten opgemaakt.

In principe worden persoonsgegevens wel/niet doorgegeven aan derden buiten de Europese Economische Ruimte. Indien persoonsgegevens wel doorgegeven zouden worden, dan doen wij dit alleen aan landen die een gelijkwaardig niveau van gegevensbescherming bieden.

Bewaartermijn van de verwerkte gegevens

Wij verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor de realisering van de diverse doeleinden opgenomen in artikel 6 van deze privacy verklaring.
De gegevens worden niet langer bewaard dan de termijn die nodig is om u een optimale dienstverlening evenals service na verkoop/levering te bieden.

De maximale termijn daarbij bedraagt 7 jaar.
De reden voor deze bewaartermijn is de uitvoering van het contract en onderlinge relevantie van dossiers/offertes/contracten voor 1 partij, normale vervangcyclus van verkochte goederen en diensten.

Uw rechten

U heeft als gebruiker van onze website:
 • het recht op inzage en bijkomende informatie over de eigen gegevens
 • het recht om de gegevens die over u werden verwerkt in begrijpelijke vorm kosteloos op te vragen
 • het recht op (kosteloze) rechtzetting van foutief of onvolledig verwerkte gegevens
 • het recht op gegevenswissing. Tenzij dit om wettelijke redenen (zoals o.m. facturatie, identificatieplicht enz.) niet mogelijk is
 • het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw gegevens
 • het recht op beperking van de verwerking
 • het recht op overdraagbaarheid van de gegevens
 • het recht om uw toestemming tot het verwerken van gegevens in te trekken.

Wenst u één of meerdere van uw rechten uit te oefenen, dan moet u ons contacteren op één van de manieren bepaald in artikel 1 van deze privacy verklaring. Wij reageren binnen een termijn van 14 dagen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen in principe wel/geen besluiten indien de besluitvorming gebeurd is op automatische wijze waarbij een bepaald computerprogramma of technisch snufje tot een bepaalde beslissing komt. Indien dit wel zou gebeuren, dan kan hieruit geen bindende overeenkomst ontstaan zonder expliciete goedkeuring van de gebruiker.

Ons cookiebeleid

Als u naar onze website surft, kunt u ervoor kiezen om al dan niet onze cookies te aanvaarden. Voor meer informatie, gelieve ons cookiebeleid te raadplegen via de knop ‘Cookies’ onderaan de website.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen eventuele datalekken, misbruik door derden edm. namelijk door bescherming op de websites d.m.v. SSL certificaten, beveiliging via firewalls, beperking van de locaties waar gegevens worden opgeslagen,…..
Als u hier vragen of opmerkingen over heeft of als u denkt dat uw gegevens niet langer veilig zijn, mag u steeds contact opnemen met uw contactpersoon genoemd in artikel 4.

Als u dit zou willen en u meent over een gegronde reden te beschikken daarvoor kan u ook een klacht indienen bij de

Gegevensbeschermingsautoriteit:

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

Deze Privacy verklaring kan op elk ogenblik en zonder voorafgaande waarschuwing door ons worden gewijzigd zodat u bij elk bezoek van onze website één en ander best nakijkt.